Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij FSW

Een Elektronische Leeromgeving (ELO)

Support

Een elektronische leeromgeving (ELO) is een digitale leeromgeving dat docenten en studenten ondersteunt in hun leer- en werkproces. De ELO is anyplace, anytime, anywhere beschikbaar. In deze digitale omgeving kan informatie worden gedeeld, discussies worden gevoerd en feedback worden gegeven op de leerprestaties van studenten. Door het functioneel inzetten van de ELO kan het onderwijs effectiever en efficiënter worden voor studenten en docenten. Met de inzet van Learning Analytics krijgen docenten met de informatie die in de ELO wordt gegenereerd, inzicht in het leerproces en de studievoortgang van studenten.

TWEE TRAJECTEN

Om inzichtelijk te krijgen wat docenten en studenten belangrijk vinden in de ondersteuning van het onderwijsleerproces, zijn in 2015 onder coördinatie van Educate-it klankbordgroepbijeenkomsten bij alle faculteiten en de studentassessoren gehouden. Aanvullend daarop is een uitgebreide survey uitgezet die door 182 respondenten ingevuld is. Om aan de eisen en wensen van de studenten en docenten te kunnen voldoen en bovendien optimaal aan te sluiten bij de huidige technologie en in de toekomst aan te kunnen blijven sluiten bij nieuwe technologie worden twee parallelle trajecten bewandeld:

  1. De UU participeert (onder verantwoordelijkheid van ITS) samen met andere onderwijsinstellingen in een Europese Aanbestedingstraject voor een all-in-one learning managementsysteem (vergelijkbaar met Blackboard) dat SURFmarket uitvoert. De vijf leveranciers van all-in-one LMS systemen die in deze aanbesteding het beste scoren op de eisen en wensen worden gecontracteerd. Vervolgens kan de UU bij deze vijf leveranciers een offerteaanvraag (minicompetitie) met meer gespecificeerde eisen en wensen uitzetten, waarna de UU met de best scorende leverancier een eigen overeenkomst aangaat. De resultaten van de klankbordgroepen en de wensen en behoeften die bij de faculteiten opgehaald zijn, worden vertaald in een verkort programma van eisen voor de offerteaanvraag. Het Learning Management Systeem zal op zijn vroegst in september 2018 ingevoerd zijn.
  2. Parallel hieraan start Educate-it een innovatieproject om een Next Generation Digital Learning Environment (NGDLE) te verkennen. Doel is om in de toekomst snel en flexibel in te kunnen spelen op innovaties en veranderingen in een in toenemende mate gedifferentieerd en steeds omvangrijker aanbod van e-learning applicaties. Steeds meer onderwijsleerprocessen en verschillende doelgroepen worden met behulp van technologische ontwikkelingen ondersteund. Om in de toekomst ook de juiste ondersteuning te kunnen leveren is het van belang om nu te experimenteren met alternatieve oplossingen naast een All-in-One LMS. Een projectgroep verkent de mogelijkheden van een Next Generation Digital Learning Environment voor de UU, rekening houdend met de opgehaalde wensen en behoeftes. Docenten, studenten en onderwijsondersteuners die belangstelling hebben om deel te nemen aan dit experiment, kunnen dit kenbaar maken door een mail te sturen naar educate-it@uu.nl. In deze animatie wordt een beeld geschetst van hoe zo’n NGDLE eruit zou kunnen zien.

BLACKBOARD

De Universiteit Utrecht is in het bezit van een - via SURFMarket afgesloten - overeenkomst voor de ELO van Blackboard. Na afloop van deze overeenkomst moet in het kader van de wet- en regelgeving rondom Europese Aanbestedingen (EA) een traject voor de aanbesteding van een licentie voor een ELO worden gestart. In zo’n aanbesteding kunnen alle aanbieders van ELO’s zich inschrijven en krijgt de aanbieder die het beste voldoet aan het programma van eisen (bij wettelijke verplichting) de opdracht toebedeeld. Dat betekent dat nu niet bekend is welke aanbieder de toekomstige ELO gaat leveren en wat de mogelijke opvolger van Blackboard wordt. Aanbesteden is een intensief en langdurig proces. Dat betekent dat de mogelijke opvolger van Blackboard niet eerder dan de bij start van collegejaar 2017/2018 geïmplementeerd is. Daarom wordt de licentie voor Blackboard tot die tijd verlengd. Ongeacht welke ELO daarna tot onze beschikking staat worden archiefdiensten bij Blackboard afgenomen om de beschikking over data die een bewaarplicht hebben te garanderen. De omschakeling van de huidige Blackboardomgeving naar een mogelijk andere ELO brengt een enorme verandering met zich mee, wat voor medewerkers veel extra werk betekent. Om ze hierbij straks te ontlasten, wordt uiteraard zoveel mogelijk ondersteuning geboden. Meer informatie hierover volgt wanneer er meer duidelijkheid is over de toekomstige ELO.

EISEN AAN DE ELO VAN DE TOEKOMST

Nu we als universiteit een verandertraject ingaan, biedt het tegelijkertijd ook weer kansen: gezamenlijk zoeken naar de optimale eisen en wensen waaraan de leeromgeving van de toekomst voor het hoogwaardige onderwijs van de Universiteit Utrecht moet voldoen. Niet meer een generieke, klassieke leeromgeving, maar een persoonlijke, op het individu (student of docent) afgestemde leeromgeving. Met een compleet programma van eisen en wensen wordt het Europese aanbestedingstraject gestart, waarna er uiteindelijk een aanbieder van de ELO die hier het beste bij aansluit, naar voren.

SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek, heeft op basis van input van een groot aantal deskundigen uit het hoger onderwijs in Nederland nagedacht over de ELO van de toekomst. De contouren hiervan zijn vastgelegd in het werkboek Digitale Leer en Werkomgeving (DLWO). Om het theoretisch kader van SURF in de praktijk te toetsen, zodat we kunnen nagaan wat wel en niet werkt, heeft een groep studenten Informatica op verzoek van de UU een experiment uitgevoerd waarbij ze een prototype ELO hebben ontwikkeld: Hippocampus 1.0. Met de informatie vanuit SURF en de eigen bevindingen rondom Hippocampus is er een visiedocument opgesteld over de visie van de UU op de uitgebreide DLWO en de rol die de ELO daarbinnen moet hebben.

Een jaar later heeft de universiteit opnieuw een opdracht gegeven aan Bètastudenten in het kader van een toekomstige ELO:‘Breng de wensen en behoeften in kaart en verken de technische mogelijkheden voor een toekomstbestendige digitale leeromgeving.’

In dit vervolgproject heeft een nieuwe groep studenten een Proof-of-conceptleeromgeving ontwikkeld uitgaande van een van de belangrijkste eisen: ‘studenten en docenten moeten kunnen werken met externe diensten van hun voorkeur’. Dit houdt in dat een leeromgeving en de externe diensten koppelingen moet kunnen maken met elkaar. Dát is een technische uitdaging voor de toekomst, aldus een van de conclusies uit het project. Meer over PROFE en de opdracht is te lezen in het SURFmagazine van december 2015.

CONTACT

Heb je ondersteuning nodig bij Blackboard?

CONTACT ONS 

 

Share